Inleiding

Wij hebben allemaal op één of andere manier te maken gekregen met de coronacrisis.
Stress, verdriet, angst, inperkingen, een overbelast zorgsysteem, inkomensverlies, faillissementen, leerachterstanden, etc…
Onze hele samenleving wordt getroffen. Maar vooral de kwetsbaren onder ons, zoals ouderen, hebben het nog altijd erg zwaar.
Ook zijn er veel vragen, zoals: Hoelang gaat dit nog duren? Hoe ziet de toekomst eruit? welke maatregelen zijn effectief?
Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is daarom belangrijker dan ooit. Lees verder en/of bekijk dit zeer belangrijke filmpje.
 
Doneer hier Onderzoek Luchtvochtigheid

Invloed van luchtvochtigheid op verspreiding

Tot voor kort geloofde de meeste mensen dat respiratoire virussen worden verspreid door:
Direct contact Nauw contact ?
 

Dat is de reden waarom onze regering Hygiëne en Social Distancing richtlijnen heeft opgesteld. Maatregelen zoals: lock-downs, avondklokken, sluiting van winkels, scholen en horeca hebben allemaal hetzelfde doel; het vermijden van contact – en dus besmetting – tussen mensen. Veel wetenschappers en onderzoekers, inclusief wij, vermoedden al langer dat er een derde route is die het virus ook aflegt. Een ‘zwevende’ route… verantwoordelijk voor minimaal 50% van de besmettingen.

Sinds maart 2020 doe ik daarom samen met collega-onderzoekers onderzoek naar het verband tussen de verspreiding van respiratoire virussen Influenza (‘de griep’) en SARS-CoV-2 (COVID-19) en Specifieke Luchtvochtigheid (q). Voor ons onderzoek hebben wij Nederlandse data gebruikt. Onder andere van het KNMI, RIVM, Nivel en CBS.

Nieuwe Modelleringstechnieken

Gebruikmakend van de nieuwste (Spatial and Spatio-Temporal) modelleringstechnieken zijn wij in staat geweest om de weergegevens, besmettingen, ziekenhuisopnames en sterftecijfers tussen alle 355 gemeenten, in Nederland, dagelijks te analyseren. Vijf maanden lang. Specifieke Luchtvochtigheid (q) verklaarde een aanzienlijk deel van de casusverschillen tussen de verschillende gemeenten. Wij zijn niet alleen in staat geweest om een verband te leggen met Specifieke Luchtvochtigheid (q). Wij zijn ook in staat geweest om inzichtelijk te krijgen hoe groot het effect van Specifieke Vochtigheid (q) op de verspreiding is. Dat aandeel is aanzienlijk. Wanneer de Specifieke Luchtvochtigheid (q) afneemt, zien we een duidelijke opmars in COVID-19-gevallen. Wanneer de Specifieke Luchtvochtigheid (q) toeneemt, zien we een duidelijke en berekenbare afname. Gebruikmakend van onze modelleringstechnieken hebben wij een aantal voorspellingen gedaan over de verspreiding van het coronavirus. Al die voorspellingen zijn uitgekomen. En dat geeft vertrouwen in de kwaliteit van ons onderzoek.

Hieronder zie je dat Specifieke Luchtvochtigheid (q), ieder jaar, gevolgen heeft voor de verspreiding van het Influenza virus. Bij een lage Specifieke Luchtvochtigheid (rode gebied) zie je veel besmettingen en bij een hoge Specifieke Luchtvochtigheid (groene gebied) zie je weinig besmettingen. Maar geld dit ook voor het voor SARS-CoV-2, het coronavirus?

Hoe luchtvochtigheid een rol speelt

Uit ons onderzoek – “Environmental risk factors of airborne viral transmission: Humidity, Influenza and SARS-CoV-2 in the Netherlands” – concluderen wij dat de Specifieke Luchtvochtigheid (q) een aantal gevolgen heeft voor zowel Influenza als SARS-CoV-2:
 
 1. De ‘ademhalingsdruppel’, ook wel respiratoire druppel genoemd, verdampt waardoor deze lichter wordt en voor een langere tijd kan blijven zweven. Deze druppel verandert dan, zoals deze vaak in de media wordt genoemd, in een ‘Aerosol’. Hoe lager de Specifieke Luchtvochtigheid (q), hoe lichter de druppel wordt en hoe langer deze kan blijven zweven. Hoe meer van deze ‘Aerosols’ wij in ademen hoe groter de kans om besmet te raken.
 2. Een lage Specifieke Luchtvochtigheid (q) heeft ook tot gevolg dat onze slijmvliezen (‘Mucosa’), onze natuurlijke barrière tegen virussen, uitdroogt.

Wellicht goed om te weten:
Wij zijn gewend geraakt aan de term “Relatieve Luchtvochtigheid”. Dit wordt uitgedrukt in een percentage (%). Wat veel mensen niet weten is dat Relatieve Luchtvochtigheid (RH) relatief is aan de temperatuur. Oftewel; een RH van 70% bij 8 graden Celsius is droger dan een RH van 40% bij 20 graden Celsius. Bij Specifieke Luchtvochtigheid (q) wordt werkelijk gemeten hoeveel waterdamp in de ruimte aanwezig is.

Een Specifieke Luchtvochtigheid van 6g/Kg staat gelijk aan:
– Relatieve Luchtvochtigheid van 40% bij 21 graden Celsius
– Relatieve Luchtvochtigheid van 45% bij 17 graden Celsius

Peer-Reviewed Onderzoek

Ons onderzoek is, na het ondergaan van een ‘Peer-Review’, gepubliceerd in Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology. Een wetenschappelijke journal, gespecialiseerd in Epidemiologie (wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties). De Journal wordt uitgegeven door Elsevier.

Het peer-reviewproces onderwerpt het wetenschappelijke werk, het onderzoek of de ideeën van een auteur aan het onderzoek van anderen die experts zijn op hetzelfde gebied (peers) en wordt noodzakelijk geacht om academische wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen. Beleidsmakers varen daarom vaak uitsluitend op peer-reviewed papers.

Er zijn dus drie routes, niet twee

Direct contact Nauw contact Door de lucht
Onze conclusies, inclusief voorbehouden*, heeft verstrekkende gevolgen voor de mogelijke maatregelen tegen COVID-19. Bijvoorbeeld: verspreiding van respiratoire virussen in binnen- en gemeenschappelijke ruimtes is heel anders dan buitenshuis en is voor een groot deel afhankelijk van het weer (luchtvochtigheid is één van die factoren). Dit betekent dat er 3 routes zijn die het virus kan afleggen; ‘Direct contact’, ‘Nauw contact’ en – onder bepaalde omstandigheden – ‘door de lucht’. In dit filmpje leggen we alle drie de routes uit.
 
 
 
 
Bron: Edsard Ravelli op YouTube
 

Maatregelen, factoren en weeromstandigheden

Een peer-reviewproces is, zeker als de conclusies verstrekkende gevolgen kunnen hebben, een uitstekende manier om onafhankelijk en objectief onderzoek te kunnen doen.
Dan spelen commerciële en/of politieke belangen geen rol. Het gaat dan puur om de wetenschap.
 
Zo werden wij tijdens het proces stevig aan de tand gevoelt. Niet alleen onze modellen werden kritisch onderzocht. Een van de uitdagingen die we kregen voorgelegd was, terecht, of we voldoende rekening hielden met de genomen maatregelen, zoals lock-downs, uitgaansverboden en mondkapjes. En of we de sluiting van scholen, bars, restaurants, nachtclubs en sportscholen correct hadden meegerekend. Kortom: er werd ons een vraag gesteld: “Houdt u voldoende rekening met de menselijke factor?” 
Een soortgelijk debat zien we over de hele wereld…
 
Nadat dit process was afgerond, concludeerden wij, de collega wetenschappers en de journal dat wij voldoende rekening hadden gehouden met maatregelen en andere factoren. Dit heeft geleid tot een, voor de wetenschappelijke wereld waarin er altijd sprake is van onzekerheid, behoorlijk stevige conclusie.
 
 

Policies that lead to an increase in household specific humidity to over 6g/Kg will help reduce the spread of respiratory viruses such as influenza and SARSCoV-2

Beleid dat leidt tot een verhoging van de specifieke luchtvochtigheid van het huishouden tot meer dan 6 g / kg, zal de verspreiding van respiratoire virussen zoals influenza en SARSCoV-2 helpen verminderen

De enorme gevolgen van dit onderzoek

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze ontdekking is. Mede door dit onderzoek:
 
  1. Staat nu vast dat er een derde route, besmetting door ‘Aerosols’, is;
  2. Kunnen alle modellen (van o.a. het RIVM) rekening gaan houden met weersinvloeden, zoals luchtvochtigheid;
  3. Worden, door rekening te houden met het weer, de voorspellingen nauwkeuriger;
  4. Kunnen betere maatregelen genomen worden;
  5. Is er nog een middel om de coronacrisis aan te pakken; Luchtbevochtiging
Maar we zijn er nog lang niet…
Door de berekenbare invloed van Luchtvochtigheid toe te passen in onze modellen kunnen we nog veel meer belangrijk en onafhankelijk onderzoek verrichten. Wij willen ook de effectiviteit van alle maatregelen en andere factoren, onafhankelijk, in kaart brengen. Zonder beïnvloeding van commerciële en/of politieke belangen.
En daar hebben wij jou hulp bij nodig.
 
 

Ons vervolg onderzoek. Modellen en experimenten

Ik wil graag, samen met collega wetenschappers en onderzoekers, zoveel mogelijk onzekerheid wegnemen met betrekking tot de gevolgen van: ‘Maatregelen’, ‘Weersinvloeden’ en ‘andere factoren’. Ons doel is om alle factoren te onderzoeken die een rol hebben op de verspreiding van SARS-CoV-2. De beste manier waarop we dit kunnen doen, is door onderzoek te doen, onze bevindingen te publiceren en ze te laten peer reviewen.
 
We gaan ons onderzoek op twee manieren uitvoeren:
 

(i) Modelleren, zoals we deden met Luchtvochtigheid;

(ii) Experimenten doen om andere middelen te onderzoeken:

Modelleren

We hebben een meer gedetailleerde, kwantitatieve studie ontworpen met gegevens uit zowel Nederland (veel en strenge maatregelen) als Zweden (weinig maatregelen). We zien dat zowel Nederland als Zweden een soortgelijk patroon hebben gehad. Wij verwachten dat dit komt door het het weer. Door de data van beide landen te analyseren, kunnen we nauwkeuriger vaststellen of en welke impact overheidsmaatregelen en andere factoren hebben gehad op de verspreiding en effecten van het coronavirus. Daarbij houden wij rekening met andere allerlei andere data-sets, zoals Bevolkingsopmaak, Bevolkingsdichtheid, Leefsituaties, Werksituaties, Verplaatsingsgedrag, Vakanties, Leeftijd, BMI, Prevalentie, Blootstelling, Groepsimmuniteit, Virus Mutaties, etc…

Uit dit onderzoek zal onafhankelijk en objectief vast komen te staan of het juiste beleid is gevoerd en of er aanpassingen moeten komen aan het beleid en maatregelen.

Wij geloven in transparantie. Daarom zullen wij onze bevindingen en modellen verwerken in een nieuwe versie van www.coronaweer.nl. Wij verwachten hierdoor zeer nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Onder andere over de effecten van het weer, de maatregelen en andere factoren. Wij verwachten dat dit kan leiden tot een beter en regionaler beleid.

Experimenten

Met behulp van proefopstellingen gaan we ook nieuwe soorten experimenten doen. Daarmee kunnen wij de effecten van verschillen andere middelen onderzoeken. Zoals:Luchtbevochtiging, Luchtreiniging, Ventilatie, en UV-verlichting. In de wetenschappelijke literatuur is er veel over geschreven. Maar zoals het in het Engels gezegd:

“The proof of the pudding is in the eating”

 
 
Door deze twee onderzoeken te doen, hopen we de volgende vragen definitief te beantwoorden:
 
  • Welke impact hebben alle weersfactoren, indien aanwezig, op het Coronavirus?
  • Welke impact heeft elke maatregel, indien aanwezig, op het coronavirus?
  • Welke impact heeft ons gedrag, indien aanwezig, op het Coronavirus?
  • Welke impact heeft (groeps)immuniteit, indien aanwezig, op het Coronavirus?
  • Welke lessen kunnen we leren van de bovenstaande antwoorden?

Help ons onafhankelijk te blijven

Wiens brood men eet diens woord men spreekt.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, zeker tijdens deze coronacrisis, is ontzettend belangrijk. Maar het is ook ontzettend duur. Het inhuren van wetenschappers, onderzoekers, ontwerpers, programmeurs en fabricators is niet goedkoop. En dat komt bovenop allerlei andere (lopende) kosten. Zoals het leasen van servers, rekenkracht (voor onze modellen), het bouwen van proefopstellingen, etc..

Jij kan ons onderzoek steunen en zo bijdragen aan een betere situatie voor iedereen.
Je kan ons steunen door:

  1. Een Corporate Sponsor te worden
  2. Als privé persoon aan ons te doneren
  3. Producten van deze site aan te schaffen.

Zo kunnen wij doorgaan met dit ontzettend belangrijke werk.
Help je mee?

Alvast hartelijk dank,
Edsard Ravelli

Doneer hier Onderzoek Luchtvochtigheid

Viroless

Wetenschap als basis voor een beter binnenklimaat, gezondere levensstijl en een lagere uitval

Directe Overdracht

Geselecteerde producten om besmetting via directe overdracht te bestrijden.

Lees meer
Druppel Overdracht

Geselecteerde producten om besmetting via respiratoire druppels te bestrijden.

Lees meer
Aerogene Overdracht

Geselecteerde producten om besmetting via droplet-nuclei (aersols) te bestrijden.

Lees meer